Biro za inžinjering i projektovanje -Deveti decembar Novi Sad

INZINJERING, PROJEKTOVANJE I KONSALTING U GRADJEVINARSTVU NOVI SAD

Bazna djelatnost projektnog biroa „Deveti Decembar“ je projektovanje, konsalting i inžinjering u oblasti građevinarstva. Tim projektanata „Devetog Decembra“ okuplja mlade i stručne inžinjere iza kojih stoje izuzetne profesionalne reference u oblasti projektovanja svih vrsta objekata u oblasti građevinskog konstrukterstva i arhitekture. Ideja Projektni biro „Deveti Decembar“ je osnovan strateškom odlukom osnivača Ranka Okuke, nakon sublimiranja minulog bogatog individualnog naučnog i stručnog rada u oblasti inžinjeringa u građevinarstu. „Deveti Decembar“ se rađa sa tendencijom razvoja na lokalnom poslovnom okruženju, a potom regionalno prema zemljama Balkana, u prvom planu. Koncept razvoja „Devetog Decembra“ kao brenda se ogleda u ideji okupljanja kreativne grupe mladih i obrazovanih ljudi, spremnih za timski rad, sa unošenjem individualnih ideja i prihvatanjem ideja drugih članova tima, na putu ka zajedničkom cilju – izradi kvalitetnih i visoko sofisticiranih projektnih rješenja. Dobar projekat je ništa drugo nego posebna ideja razrađena od strane kvalitetnog i stručno osposobljenog tima ljudi. „Deveti Decembar“ svoj rad zasniva na timskom radu i međusobnom uvažavanju ideja svih članova tima koje se u interaktivnom radu tima razvijaju i nadograđuju dajući za proizvod racionalne, pouzdane i moderne objekte koji prate svjetske standarde u oblasti građenja. Vizija razvoja Vizija projektantskog tima je nastavak dosadašnjeg uspješnog individualnog rada inžinjera koji se udružuju u projektni tim „Devetog Decembra“ sa tendencijom stvaranja liderskog imena za projektovanje najkompleksnijih građevinskih poduhvata, primjenom savremenih ideja, praćenjem dostignuća u oblasti nauke te standarda koji prate razvoj nauke, odabirom najkvalitetnijih savremenih materijala uz korišćenje najsofisticiranijih kompjuterskih programa.

Biro za inžinjering i projektovanje -Deveti decembar Novi Sad

Tradicija: Osim vizionarske ideje o osavremenjivanju tržišta u oblasti projektovanja, izvođenja i nadzora nad gradnjom gređevinskih objekata preduzeće je posvećeno održavanju tradicionalne gradnje objekata i očuvanju gradnje starim materijalima i tehnikama o čemu svjedoči naše iskustvo u građenju i projektovanju sakralnih objekata i spomenika, kao i usko specijalizovano obrazovanje članova projektnog tima u oblasti sanacije i rekonstrukcije tradicionalno zidanih objekata. Regionalna povezanost Biro „Deveti Decembar“ se bazno nalazi u Novom Sadu, ali u svom timu okuplja inžinjere i kooperante iz cijelog regiona te tako svoje poslove uspješno realizuje na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske te u zemljama Evropske unije o čemu svjedoči popis naših kooperanata i referens lista projekata koji stoje iza osnivača „Devetog Decembra“ Ranka Okuke i tima inžinjera koji su okupljeni oko njega u tim projektnog biroa.

Osim osnovne djelatnosti, projektovanja, inžinjeringa i konsaltinga u građevinarstvu „Deveti Decembar“ je koncipiran i kao brend koji se posvećuje istraživanju u oblasti građevinarstva, primjeni inovativnih rješenja ali i edukaciji mladih inžinjera. Na osnovu iskustva u oblasti realne sfere građevinarstva (projektovanje i građenje objekata) te naučno-istraživackog rada i predavanja na Fakultetu Tehnickih Nauka, osnivač „Devetog Decembra“ koncipirao je ideju potpuno besplatne obuke i pružanja usluga savjetovanja svim mladim inžinjerima koji imaju dileme ili nepoznanice prilikom njihovih prvih inžinjerskih koraka. Naš tim osim redovnih saradnika uključuje i saradnike koji rade u drugim državama u regionu i svijetu, kako u realnom građevinskom sektoru tako i u naučno-obrazovnim ustanovama, te kao takvi možemo da spojimo bogato naučno-istraživacko znanje naših kolega i praktičan rad u oblasti građevinarstva i ponudimo ne samo usluge inženjeringa i konsaltinga u komercijalne svrhe vec smo spremni da u svakom trenutku naše znanje i iskustvo podijelimo i pomognemo mladim inžinjerima da smjelo i sigurno koračaju u svijetu građevinarstva. Za sva pitanja, savjete i nedoumice iz oblasti djelatnosti kojima se bavi „Deveti Decembar“ naš mail je otvoren i spremni smo da potpuno besplatno naše znanje i iskustvo podijelimo sa Vama.

OKUKA ing. RANKO
Rođen je 14.09.1982. godine u Mostaru od oca Ljubomira i majke Rajke. Prva četiri razreda osnovne škole završio je na Buni kod Mostara, a nastavak osnovnog školovanja i srednju Gimnaziju „Aleksa Šantić“ u Nevesinju. Maturirao je 2001. godine kao đak generacije i nosilac počasnih diploma “Luča Mikrokozma” i “Vuk Stefanović Karadžić” Srednjoškolskog centra „Aleksa Šantić“ Nevesinje. 2001. godine upisao je Građevinski odsek Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na kome je diplomirao master studije sa prosjekom ocjena 9.71, odbranom diplomskog-master rada na temu “Projekat tornja na kuli-Vodotoranj”. Na istom fakultetu 2007. godine upisuje doktorske studije, i zapošljava se na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih Nauka i iste godine biva biran u zvanje Saradnika u nastavi 25.11.2007. godine 27.11.2009. godine biva izabran u zvanje Asistenta na predmetima: Betonske konstrukcije, Betonske konstrukcije inženjerskih objekata, Montažne betonske konstrukcije, Betonski mostovi, Betonske konstrukcije u hidrotehnici. 2014 godine odobrena mu je tema za doktorsku disertaciju “Razvoj MKE modela zidanog zida ojačanog CFRP trakama” pod mentorstvom Prof. Dr Dušana Kovačevića i Prof. Dr Vlastimira Radonjanina. Objavio je dvadeset naučnih radova iz oblasti građevinarstva na domaćim i međunarodnim konferencijama: 1. Okuka R.: „Metoda zamjenjujućih okvira“, PHIDAC 2009, Niš, Srbija; 2. Okuka R.: „Mikroarmirani betoni-vrste i mogućnosti primjene“, PHIDAC 2010, Novi Sad, Srbija; 3. Okuka R.: “Impacts of a Kraljevo earthqake on reinforced masonry buildings” PHIDAC 2011, Novi Sad, Serbia; 4. Matić B., Uzelac Đ., Okuka R.: “Implementation of new methodology and softweare solution for assesing the condition for assessing the condition of bridges in Serbia“ IDE 2011, Niš, Serbia; 5. Okuka R., Matić B.: “Kraljevo earthquake-strategy for preventive rehabilitation of masonry buildings in seismically active zones”, IDE 2011, Niš, Serbia ; 6. Okuka R., Džolev I., Matić B.: “Analysis of masonry buildings in the Kraljevo earthquake from the point of compiliance with the rules and regulations on on seismic design”, GNP 2012, Žabljak, Montenegro; 7. Džolev I., Matić B., Okuka R.: “Optimum isulation thickness for building wall using life-cycle cost analysis”, GNP 2012, Žabljak, Montenegro; 8. Matić B., Okuka R., Džolev I.: “Termičke karakteristike kolovoznih konstrukcija ”, GNP 2012, Žabljak, Crna Gora; 9. Džolev I., Okuka R., Lukić I.: “Impact of different energy sources and climate conditions on optimum insolation thickness of a building wall” VSU 2012, Sofia, Bulgaria; 10. Radonjanin V., Malešev M., Lađinović Đ., Lukić I., Okuka R., Milovanović V.: “Repair of damaged masonry buildings damaged in Kraljevo after earthquake”, GTZ 2012, Tuzla, BiH; 11. Okuka R., Džolev I., Matić B.: “Numerical models for the analysis of masonry structures using FEM”, PHIDAC 2012, Niš, Serbia; 12. Okuka R., Županec D., Kovačević D.: “FEM models for computation of masonry structures”, INDIS 2012, Novi Sad, Serbia; 13. Brnjoš D., Okuka R.: “Obnova Saborne crkve u Mostaru”, INDIS 2012, Novi Sad, Srbija; 14. Šešlija M., Kovačević D., Radović N., Okuka R., Peško I.:“FEM model of solid pavement on the bus station“, GEO-EXPO 2013, Jahorina , BiH; 15. Šešlija M., Kovačević D., Radović N., Okuka R., Peško I.: „Axis VM softvare in design of concrete roundabouts“ , GEO-EXPO 2013, Jahorina , BiH; 16. Okuka R., Subotić A., Kovačević D.: “Comparation macro and micro numerical models for the analysis of masonry structures using FEM“, VSU 2013, Sofia, Bulgaria; 17. Džolev I., Kovačević D., Okuka R.: “Axis VM 11- Computer Aided Structural Analysis Software“, 6. PSU-UNS Conference 2013, Novi Sad, Serbia; 18. Okuka R., Kovačević D.: „Strengthening of masonry structures by CFRP strips- development of the FEM“, GNP 2014, Žabljak, Montenegro; 19. Okuka R., Kovačević D., Šešlija M., Džolev I.: „Axsis VM12®- New wersion of casa software“, GNP 2014, Žabljak, Montenegro; 20. Kovačević D., Okuka R., Džolev I.: „Axsis VM13®- Advanced fetures of FEM software for structural analysis“, INDIS 2015, Novi Sad, Serbia; Bio je član komisije u odbrani 6 i komentor u izradi 14 diplomskih radova iz predmeta Betonske konstrukcije. Od 2008. godine je saradnik i istraživač na dva naučno istraživačka projekta koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. 2011. godine u Inženjerskoj komori Srbije položio je Stručni ispit iz oblasti građevinarstva i iste godine dobija licencu za projektovanje građevinskih konstrukcija visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje (Broj: 310K39611) i licencu za izvođenje građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na konstrukcijama visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje (Broj: 410GO6411). Iste godine položio je Stručni ispit iz oblasti građevinarstva pred Ministarstvom građenja i prostornog planiranja Republike Srpske, a od februara 2012. u Bosni i Hercegovini posjeduje: Licencu za projektovanje konstrukcija i Licence za izvođenje i nadzor nad svim vrstama građevinskih objekata. Kao samostalni projektant i saradnik na projektima uradio je više od 120 projekata konstrukcija i aseizmičkih sanacija u zemlji i inostranstvu (projekti stambeno-poslovnih objekata, industrijskih hala, sportshih dvorana, izložbenih salona, škola, inženjerskih objekata, obezbeđenja temeljnih jama i projekata crkvenih kompleksa): 1. Glavni projekat konstrukcije Srpske Pravoslavne Crkve “Sveti Ćirilo i Metodije” , Odžak b.b., Nevesinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina; 2. Glavni projekat konstrukcije: Dogradnja osnovne škole “Vasa Stajić” P+1 i VP, Ulica Vojvode Knićanina br. 12B, kat. parc. 3406, Novi Sad, Srbija; 3. Glavni projekat konstrukcije: Dogradnja školskog objekta uz postojeći P i P+1 - O.Š. “Nikola Tesla, Futoški put № 25a, Novi Sad, Srbija; 4. Glavni projekat konstrukcije: Sportska dvorana P+Vp - O.Š. “Nikola Tesla Futoški put № 25a, Novi Sad, Srbija; 5. Glavni projekat konstrukcije: Dogradnja osnovne škole “Kosta Trifković”, Ulica Berislava Berića № 2, Novi Sad, Srbija; 6. Glavni projekat konstrukcije: Sanacija crkvenog doma, Pašićeva 4, Novi Sad, Srbija; 7. Glavni projekat konstrukcije: Poslovno-tržni objekat, P+1+Pk i P+2+Pk, Temerinski put b.b., br. parcele 410/6, k.o. Novi Sad III, Srbija; 8. Glavni projekat konstrukcije: “ICM” Fabrika za proizvodnju robota, Platičevo, Srbija, Srbija; 9. Glavni projekat konstrukcije: Stambeno-poslovni objekat, Ugao ulica Koste Racina i Janka Čmelika, Novi Sad, Srbija; 10. Glavni projekat konstrukcije: Izložbena hala „Batimat 2009“, Monier, Batimat, Paris, France; 11. Glavni projekat konstrukcije: Stambeno-poslovni objekat, Branka Bajića, Novi Sad, Srbija; 12. Glavni projekat konstrukcije: Stambeno-poslovni objekat, Ulica Filipa Višnjića №5, Novi Sad, Srbija; 13. Glavni projekat konstrukcije: Stambeno-poslovni objekat, Ulica Ulica Đule Molnara № 6-8, Novi Sad, Srbija; 14. Glavni projekat konstrukcije: Stambeno-poslovni objekat, Ulica Subotička №55, Novi Sad, Srbija; 15. Glavni projekat konstrukcije: Religisko-zdravstveni centar, Ruđera Boškovića №47, Novi Sad, Srbija; 16. Glavni projekat konstrukcije: Stambeno-poslovni objekat, Ulica Pariskih komuna №69 , Novi Sad, Srbija; 17. Glavni projekat konstrukcije: Sportski centar-Klizalište na ledu, Subotica, Srbija; 18. Glavni projekat konstrukcije: Zgrada opštinske uprave , Ulica Vojvode Mišića, Ub, Srbija; 19. Glavni projekat konstrukcije: Zatvoreni bazen , Salaš “Beljanski Raj”, Turinski put b.b. Bečej, Srbija; 20. Glavni projekat konstrukcije: Dogradnja petog i nadogradnja šestog sprata stambene zgrade, Berislava Berića 5 i 5a Novi Sad, Srbija; 21. Tehničko rješenje konstrukcije: Radionica za poravku teretnih vozila, Sentandrejski put, 182, Novi Sad, Srbija; 22. Glavni projekat konstrukcije: Objekat za trgovinu proizvodima za građevinsku djelatnost, Rumenački put b.b. Novi Sad, Srbija; 23. Glavni projekat konstrukcije: Dogradnja porodične kuće, Ulica Jorgovanska 3, Sremska Kamenica, Srbija; 24. Glavni projekat konstrukcije: Investitor „ATOS VINUM“ , Hladnjača za jabuke, Mala Remeta, Srbija; 25. Glavni projekat konstrukcije: Objekat male privrede (faza IV), Bulevar Vojvode Stepe b.b., parcela br. 680/5, K.O. Novi Sad, Srbija; 26. Glavni projekat konstrukcije: Porodična grobnica sa kapelom- Porodica Ilije Ćurčić, Gradsko groblje, Sirig, Srbija; 27. Glavni projekat konstrukcije: Stambeno-poslovni objekat Su+P+2(3), Mišeluk II Novi Sad, Srbija; 28. Glavni projekat konstrukcije: Poslovni objekat-radionica, Ulica Dečanska b.b. Novi Sad, Srbija; 29. Glavni projekat konstrukcije: Stambeni P+1 objekat, Ulica Janka Holkozovića parcela 368/2, Novi Sad, Srbija; 30. Glavni projekat konstrukcije: Stambeni objekat, Koste Nađa 18, Petrovaradin, Srbija; 31. Glavni projekat konstrukcije: Nadogradnja stambenog objekta, Šekspirova 42-44, Novi Sad, Srbija; 32. Glavni projekat konstrukcije: Toranj za mjerenje brzine vjetra, Montažno-demontažni prenosivi objekat, Portugal&Srbija; 33. Glavni projekat konstrukcije: Dogradnja i nadogradnja OŠ “Sveti Sava”, Ulica Jovana Jovanovića Zmaja 24, Rumenka, Srbija; 34. Tehničko rješenje konstrukcije: Podkonstrukcija za kransku dizalicu, “JOMAPEKS” , Žabalj, Srbija; 35. Glavni projekat sanacije konstrukcije: Stambeni objekat u Ulici Hajduk Veljkovoj № 109-113 , Kraljevo, Srbija; 36. Glavni projekat sanacije konstrukcije: Stambeni objekat u Ulici Jug Bogdanovoj №45 , Kraljevo, Srbija; 37. Glavni projekat sanacije konstrukcije: Stambeni objekat u Ulici Jug Bogdanovoj №41 , Kraljevo, Srbija; 38. Glavni projekat sanacije konstrukcije: Stambeni objekat u Ulici Jug Bogdanovoj №43 , Kraljevo, Srbija; 39. Glavni projekat sanacije konstrukcije: Stambeni objekat u Ulici Jug Bogdanovoj №39 , Kraljevo; 40. Glavni projekat sanacije konstrukcije: Stambeni objekat u Ulici Jug Bogdanovoj №95 , Kraljevo, Srbija; 41. Glavni projekat sanacije konstrukcije: Stambeni objekat u Ulici Pljakinoj №1, Kraljevo, Srbija; 42. Glavni projekat sanacije konstrukcije: Stambeni objekat u Ulici Obilićevoj №29, Kraljevo, Srbija; 43. Glavni projekat sanacije konstrukcije: Stambeni objekat u Ulici Obilićevoj №33, Kraljevo, Srbija; 44. Glavni projekat sanacije konstrukcije: Stambeni objekat u Ulici Hajduk Veljkovoj №83 , Kraljevo, Srbija; 45. Glavni projekat sanacije konstrukcije: Vrtić u Ulici Pljakinoj , Kraljevo, Srbija; 46. Glavni projekat konstrukcije: Stambeno-poslovni objekat Po+P+4, Ulica Kralja Petra b.b. ,Ugljevik, Bosna i Hercegovina; 47. Glavni projekat sanacije Savskog nasipa na lokalitetu Rača, Bosna i Hercegovina; 48. Glavni projekat konstrukcije: Bazen za skladištenje otpadnih voda u fabrici za preradu PET amblaže u Novoj Gajdobri, Nova Gajdobra, Srbija; 49. Glavni projekat sanacije konstrukcije “Briketirnice“, Ulica Mirka Obradovičća b.b., Valjevo, Srbija; 50. Glavni projekat sanacije konstrukcije “ Magacina za obojene metale i bakar“, Ulica Mirka Obradovičća b.b., Valjevo, Srbija; 51. Glavni projekat sanacije konstrukcije “ Nadstrešnice za parkiranje vozila“, Ulica Mirka Obradovičća b.b., Valjevo, Srbija; 52. Glavni projekat sanacije konstrukcije “ Skladišta №2“, Ulica Mirka Obradovičća b.b., Valjevo, Srbija; 53. Glavni projekat konstrukcije: Porodična kuća, ulica Vihorska, Sremska Kamenica; 54. Glavni projekat konstrukcije: Stambeni objekat u Bijeljini , k.č. br.866/5,869/3,883,5 i dio 846/, Po+P+6; Bijeljina, Srpska, Bosna i Hercegovina; 55. Glavni projekat konstrukcije: Stambeni objekat Po+P+4 , Ulica Jovana Dučića 1, Ugljevik , Bosna i Hercegovina; 56. Glavni projekat konstrukcije: Bioaeracioni bazen za PPO, Mostar, Bosna i Hercegovina; 57. Glavni projekat konstrukcije: Stambeno-poslovni objekat u Bijeljini , Ulica Cara Uroša , k.č. br.725 i 726, Po+P+6; Bijeljina, Bosna i Hercegovina; 58. Glavni projekat konstrukcije: Stambeno-poslovni objekat u Novom Sadu, Ulica ugao ulica Ćirila i Metodija i Somborskog bulevara , Po+P+G+8+Pk, Novi Sad, Srbija; 59. Glavni projekat konstrukcije: Upravna zgrada „TREND“ Bratunac, P+1, Bratunac, Bosna i Hercegovina; 60. Glavni projekat konstrukcije: Industrijska hala „IPIN“ Bijeljina , P+G, Bijeljina, Bosna i Hercegovina; 61. Glavni projekat konstrukcije: Stambeni objekat, Po+2+Pk, k.č. 2077/1 KO Podgorica II, Crna Gora; 62. Glavni projekat rekonstrukcije mosta br. 205 preko Majevičkog kanala u Bijeljini, Bijeljina, Bosna i Hercegovina; 63. Glavni projekat konstrukcije: Industrijska hala-Erkić Stipe, P+G, Lopare, Bosna i Hercegovina; 64. Glavni projekat rekonstrukcije benzinske pumpe, Brčko, Bosna i Hercegovina; 65. Glavni projekat pilane, Bijeljina, Bosna i Hercegovina; 66. Glavni projekat konstrukcije: Stambeno-poslovni objekat u Bijeljini , Ulica Karađorđeva , Po+P+4; Bijeljina, Bosna i Hercegovina; 67. Glavni projekat konstrukcije: Industrijska hala-Obrijež, Ugljevik, Bosna i Hercegovina; 68. Glavni projekat konstrukcije: Poslovni objekat Upravna zgrada sektora za investicije, razvoj i projektovanje u krugu “RiTE Ugljevik” u Ugljeviku”, Po+P+1, Ugljevik, Bosna i Hercegovina; 69. Glavni projekat konstrukcije: Industrijska AB hala-Poslovni objekat Marka Gospavića, Bijeljina, Bosna i Hercegovina; 70. Glavni projekat konstrukcije: Višeporodični stambeni objekat , Ulica Meše Selimovića, K.Č. Br. 3409, K.O. Bijeljina 2, Po+Pr+5, Bijeljina, Bosna i Hercegovina; 71. Glavni projekat konstrukcije: Višeporodični stambeni objekat , Ulica Svetog Save, K.Č. Br. 2660, K.O. Bijeljina 1, Bijeljina, Po+Pr+5, Bijeljina, Bosna i Hercegovina; 72. Glavni projekat konstrukcije: Višeporodični stambeni objekat , Ulica Svetog Save, K.Č. Br. 2181, K.O. Bijeljina 1, Bijeljina, Po+Pr+5, Bijeljina, Bosna i Hercegovina; 73. Glavni projekat konstrukcije: Porodični stambeni objekat , Modran, Pr+1, Bijeljina, Bosna i Hercegovina; 74. Rekonstrukcija i sanacija Hrama uspenja Presvete Bogorodice u Biogradu, Biograd, Nevesinje, Bosna i Hercegovina; 75. Glavni projekat konstrukcije: Kušaona u sklopu vinarije „Carski vinogradi“, Po+Pr+Potkrovlje, Mostar, Bosna i Hercegovina; 76. Glavni projekat konstrukcije: Višeporodični stambeni objekat , , Po+Pr+3, Ulica Karađorđeva, K.Č. 3644 i 3645 K.O. Bijeljina 2, Bijeljina, Bosna i Hercegovina; 77. Glavni projekat konstrukcije: Porodični stambeni objekat , Pr+1, Blagaj, Mostar, Bosna i Hercegovina; 78. Glavni projekat konstrukcije: Bazen u sklopu turističkog kompleksa, Jelsa, Hvar, Hrvatska; 79. Glavni projekat konstrukcije: Industrijsko postrojenje- mlin sa bunkerima za žito i brašno , Po+1+3+Pk, Ruhotina, Bijeljina, Bosna i Hercegovina; 80. Glavni projekat konstrukcije: Projekat zaštitite iskopa temeljne jame, Stambeni objekat Su+Pr+2+Pk u ulici Braće Kovač br.26 u Beogradu, na K.P.2684, K.O. Voždovac, Beograd, Srbija; 81. Projekat rušenja: Projekat uklanjanja objekta za izgradnju novog objekta, Stambeni objekat Su+Pr+2+Pk u ulici Braće Kovač br.26 u Beogradu, na K.P.2684, K.O. Voždovac, Beograd, Srbija; 82. Glavni projekat konstrukcije: Industrijska hala Pr+1, Mostar, Bosna i Hercegovina; 83. Glavni projekat konstrukcije: Motel „Romansa II“ Pr+1, Carski vinogradi, Mostar, Bosna i Hercegovina; 84. Glavni projekat konstrukcije: Porodični stambeni objekat , Pr+1, Plužine, Crna Gora; 85. Glavni projekat konstrukcije: Porodični prizemni stambeni objekat , Zrenjanin, Srbija; 86. Glavni projekat konstrukcije: Vinska kušaona ,Po+P, Carski vinogradi, Mostar, Bosna i Hercegovina; 87. Glavni projekat konstrukcije Kapele Svetog Nikole“ u Crkvicama, Crkvice, Crna Gora; 88. Glavni projekat konstrukcije gradske rasvjete u Somboru, Sombor, Srbija; 89. Projekat konstrukcije stubne dizalice na aeratoru za vodu u sklopu fabrike za vodu u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija; 90. Glavni projekat konstrukcije industrijskog kompleksa od pet proizvodnih hala spratnosti Po i upravne zgrade spratnosti Po+1, „Novotrans“ Novi Sad, Novi Sad, Srbija; 91. Glavni projekat konstrukcije: Vinarija, Carski vinogradi, Mostar, Bosna i Hercegovina; 92. Glavni projekat konstrukcije: Projekat Stambenog objekta Su+Pr+2+Pk u ulici Braće Kovač br.26 u Beogradu, na K.P.2684, K.O. Dušanovac, Beograd, Srbija; 93. Glavni projekat konstrukcije: Projekat, Stambeno-poslovnog objekata Po+ Su+Pr+4+Pk u ulici Ruđera Boškovića br.20 u Beogradu, na K.P.10909/1, K.O. Zvezdara, Beograd, Srbija; 94. Glavni projekat konstrukcije: Dom za stara lica u Loparama , na K.Č.342/28 zv. „Luka“, K.O. Lopare grad, Po+Pr+3, Lopare, Bosna i Hercegovina; 95. Glavni projekat konstrukcije: Višeporodični stambeni objekat, Fruškogorska ulica bb, kat. parc.br. 3104/33 K.O. Stara Pazova, Po+Pr+3, Srbija; 96. Glavni projekat konstrukcije: Višeporodični stambeni objekat, Fruškogorska ulica bb, kat. parc.br. 3104/35 K.O. Stara Pazova, Po+Pr+3, Srbija; 97. Glavni projekat konstrukcije: Višeporodični stambeni objekat, Fruškogorska ulica bb, kat. parc.br. 3104/37 K.O. Stara Pazova, Po+Pr+3, Srbija; 98. Idejno rješenje spomenika palim borcima otadžbinskog rata 1991-1995 u Gacku, Gacko, Republika Srpska, 1. Mjesto na konkursu. 99. Projekat ljetnje bine u Titelu, Tietl, Srbija 100. Projekat izgradnje svlačionice na fudbalskom stadionu u Buđanovcima, Buđanovci, Srbija; 101. Projekat nadrkivenih tribina na fudbalskom stadionu u Klenku, Klenak, Srbija; 102. Projekat dogradnje i rekonstrukcija ograde i izrada mreže na stadionu u Malim Radincima, Mali Radinci, Srbija; 103. Projekat nadrkivenih tribina na fudbalskom stadionu u Nikincima, Nikinci, Srbija; 104. Projekat nadrkivenih tribina na fudbalskom stadionu u Platičevu, Platičevo, Srbija; 105. Projekat nadrkivenih tribina na fudbalskom stadionu Sloven, Ruma, Srbija; 106. Projekat sanacije svlačionice na fudbalskom stadionu u Stejanovcima, Stejanovci, Srbija; 107. Projekat sanacije svlačionice na fudbalskom stadionu u Vognju, Voganj, Srbija; 108. Projekat porodičnog stambenog objekta u Magnojeviću K.Č. broj 656/2 Magnojević, Po+ Pr+1, Bijenjina, Republika Srpska; 109. Idejno rješenje spomen-kompleksa palim borcima rata 1991-1995 u Kalinoviku, Kalinovik, Republika Srpska, 1. Mjesto na konkursu. 110. Projekat rekonstrukcije Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“, Ruma, Srbija; 111. Projekat rekonstrukcije Osnovne škole „Dositej Obradović“, Putinci, Srbija; 112. Projekat rekonstrukcije Gerentološkog centra „Srem“, Ruma, Srbija; 113. Projekat rekonstrukcije Osnovne škole „Jovan Grčić Milenko“, Beočin, Srbija; 114. Projekat dogradnje sale za male sportove uz objekat Osnovne škole „Jovan Grčić Milenko“ u Rakovcu, Rakovac, Srbija; 115. Projekat sportske dvorane u Beočin Selu“, Beočin, Srbija; 116. Projekat dogradnje predškolske ustanove „LJuba Stanković“, Beočin, Srbija; 117. Projekat konstrukcije hotela u Žminju, P+2, Žminj, Hrvatska; 118. Projekat konstrukcije urbane vile Žminju, P+1, Žminj, Hrvatska; 119. Glavni projekat konstrukcije: Višeporodični stambeni objekat , Po+Pr+5, Ulica Račanska, K.Č. 1546/3 K.O. Bijeljina 2, Bijeljina, Bosna i Hercegovina; 120. Glavni projekat konstrukcije: Projekat Stambenog objekta Su+Pr+3 u ulici Branka Bajića 26-28 Lamela 1, Novi Sad, Srbija; 121. Glavni projekat konstrukcije: Pslovni objekat (Svadbeni salon) u Bijeljini, Ulica Marka Miljanova 35, K.Č. 55/01 K.O. Bijeljina 2, Bijeljina, Bosna i Hercegovina; 122. Glavni projekat konstrukcije: Projekat Stambenog objekta Su+Pr+3 u ulici Branka Bajića 26-28 Lamela 2, Novi Sad, Srbija; Služi se engleskim i ruskim jezikom. Živi u Novom Sadu.
INZINJERING, PROJEKTOVANJE I KONSALTING U GRADJEVINARSTVU DEVETI DECEMBAR GOGOLJEVA 33/21, 21 000, NOVI SAD MATICNI BROJ: 64087827 PIB: 109: 314265 MOB: 00381 65 36 43 157 E-MAIL: DEVETIDECEMBAR@YAHOO.COM WEBSITE: WWW.DEVETIDECEMBAR.COM
Reviews
There are no reviews yet, why not be the first?
Leave a review
Criteria 1: Criteria 2: Criteria 3:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Related Listings